Mariya Tarabanovska | Flight Crowd

Mariya Tarabanovska is an Urban Air Mobility (UAM) advisor…