Romanie Thomas featured

Inspirational Woman: Romanie Thomas | CEO & Founder, Juggle Jobs

Romanie is a non-white (BAME), female…