Samah Dagash

Samah Dagash | EY

Samah is a Senior Manager within the Technology Risk team…