Vanessa Vallely OBE, TechWomen100 2022

Vanessa Vallely OBE, TechWomen100 2022

Vanessa Vallely OBE, TechWomen100 2022